Shopping Cart
Inga produkter i varukorgen.

Varför drogtestning?

Drogtestning kan genomföras av olika skäl och i olika sammanhang. Våra kunder finns överallt, anhöriga som vill hjälpa en närstående, de finns inom kommuner, HVB-verksamheter, privata behandlingsaktörer, avhopparverksamheter och industrier, för att nämna några. Vid exempelvis kriminalvårdsplaceringar förväntas minst två drogtestande insatser på vecka. Vissa branscher och arbetsgivare är juridiskt skyldiga att genomföra drogtester. Detta kan inkludera företag som arbetar med transport eller statliga kontrakt etc.

6,3%

av all drogtestning på
arbetsplatser är positiva

1 av 5

dödsfall går att koppla till
alkohol, droger eller tobak

15,4%

har någon i sitt liv som
använder narkotiska preparat

Säkerhet på arbetsplatsen

På arbetsplatser med kritisk säkerhet, till exempel inom transport, byggindustri och tillverkningsindustri, är drogfrihet- och nykterhet avgörande. Drogtestning säkerställer att medarbetarna inte är påverkade av droger, vilket kan minska risken för arbetsplatsolyckor och vidare ohälsa för medarbetare.

Tidiga signaler om ohälsa

Arbetsgivare stöter ibland på personal med avvikande hög sjukfrånvaro eller beteendemönster som skiljer sig från det normativa och ger indikation på ett riskfyllt alkohol- eller drogbruk. Arbetsgivare har en lagstadgad skyldighet att säkerställa en trygg och hälsosam arbetsmiljö och behöver därför agera vid tidiga signaler om ohälsa. Ibland kan drogtestning vara en åtgärd att vidta i dessa sammanhang.

Minska kostnader

Ohälsa hos anställda kan medföra betydande kostnader för arbetsgivaren i form av sjukskrivningskostnader, kostnader för rekrytering, utbildning av ersättare samt eventuella produktionsbortfall o.dyl. Genom att agera tidigt kan dessa kostnader minskas.

Drogtestning på behandlingshem​

En viktig del av behandlingsprogrammen för personer som kämpar med beroende, riskbruk och missbruk är just drogtestning. Vi vet att tillfrisknande från drogmissbruk förutsätter drogfria miljöer och att regelbundna drogtester ökar chanserna för en trygg och säker behandlingsprocess. Regelbundna drogtester gör det även möjligt att följa klientens behandlingsutfall och därmed kunna erbjuda skräddarsydda behandlande insatser.

Tidigt ingripande

Tidiga insatser efter ett återfall kan vara avgörande för att hjälpa klienter att återfå sin drogfrihet och det kan rädda liv. Drogtestning gör det möjligt för personal att snabbt upptäcka ett återfall och därmed kunna ingripa innan problemet förvärras.

Säkerhet

När klienter använder droger kan det påverka andra klienter negativt och i värsta fall leda till farliga situationer. Att drogtesta klienter regelbundet minskar risken för oupptäckta återfall och ökar därmed säkerheten för klienter och personal.

Motivation och ansvarstagande

Ärlighet är en nyckelkomponent för att uppnå drogfrihet, men återfallsprocesser kan leda till att viktig information undanhålls. Regelbundna tester skapar förutsättningar för en ärlig dialog och leder ofta till ökad motivation och ansvarstagande.

Anpassning av behandling

Positiva resultat vid drogtestning kan indikera att behandlingsplanen inte möter klientens behov. Detta leder till möjligheten att ta reda på klientens aktuella behov och justera behandlingsplanen, vilket ökar chansen att klienten ska uppnå drogfrihet.